حمل و نقل پاک در دوچرخه سواری دانش آموزی

کارفرمای طرح دوچرخه سواری دانش آموزی، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک این سازمان می باشد.